loga instytucji


Deklaracja dostępności

Wstęp Deklaracji

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Pilotażowy Monitoring Rzeki Odry.

Data publikacji strony internetowej: 2023-03-31.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2023-05-30.

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia 2023-05-30.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny z wykorzystaniem listy kontrolnej udostępnionej przez Ministerstwo Cyfryzacji Dostępność cyfrowa.

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

  1. możliwość zmiany rozmiaru tekstu,
  2. widoczny fokus,
  3. wyróżnienie odnośników,
  4. na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.


Informacja dla użytkowników niepełnosprawnych

  • Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab.
  • Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.
  • Nawigacja jest też przyjazna dla osób niewidomych dzięki unikalnym tytułom podstron i porządkującej funkcji nagłówków.
  • W całym serwisie włączony jest tzw. fokus, czyli domyślne oznaczenie aktywnego linka czy pola formularza. Fokus przemieszcza się po wszystkich widocznych elementach aktywnych strony w logicznej kolejności – klawisz TAB.
  • Linki – także te prowadzące do serwisów zewnętrznych – otwierają się w tym samym oknie.
  • Zachowany jest czytelny kontrast tekstu do tła – dzięki temu materiały osadzone na stronie są czytelne także dla osób słabiej widzących.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Koordynatorem ds. dostępności jest Pan Andrzej Szmyt, Główny Specjalista w Departamencie Administracyjno-Finansowym. Informacje w przypadku problemów z dostępnością strony internetowej, wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz żądania zapewnienia dostępności prosimy składać na adres e-mail: a.szmyt@gios.gov.pl, tel. (022) 369-23-30.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedziba Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska znajduje się przy, ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 3, (02-362) Warszawa. 

Budynek znajduje się w centrum miasta w dzielnicy Ochota, pomiędzy ulicami Bitwy Warszawskiej 1920 r. i Białobrzeskiej. Do siedziby GIOŚ można dojechać komunikacją miejską, autobusami nr 136, 154, 167, 172, 186, 208, 414, 521 oraz tramwajami nr 1, 7, 9, 14, 15, 25 i należy wysiąść na przystanku „Bitwy Warszawskie j" . 

Wejście główne do siedziby GIOŚ znajduje się przy ulicy Bitwy Warszawskiej 1920 r. Na teren siedziby można wjechać przez bramę od ulicy Białobrzeskiej - po wcześniejszym zgłoszeniu. Przed głównym wejściem do budynku znajdują się ogólnodostępne miejsca postojowe dla pojazdów. Nad wejściem głównym znajduje się napis identyfikujący instytucję (Główny Inspektorat Ochrony Środowiska). 

Wejście główne do budynku Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska nie jest przystosowane dla osób poruszających się na wózku. W holu głównym po lewej stronie znajduje się punkt ochrony. 

Każdy Interesant i Gość jest rejestrowany w księdze wejść/wyjść. Osoby te są wprowadzane na miejsce spotkania w asyście osoby, z którą byli umówieni. Do budynku GIOŚ można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. 

Budynek nie posiada pętli indukcyjnej oraz urządzeń dźwiękowych i naprowadzających osoby niewidome i niedowidzące. Oprócz tego w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a. Korytarze i windy są przystosowane dla osób niepełnosprawnych, (przyciski w windach są opisane alfabetem Braille' a). Windy posiadają system głośnomówiący, który informuje o położeniu windy i jej zatrzymaniu na konkretnej kondygnacji. 

Budynek jest chroniony przez całą dobą.