loga instytucji

Komunikaty

Komunikat

Uprzejmie informujemy że trwają prace techniczne na stacjach Odra - Chałupki, Olza - Łaziska.

Komunikat

Uprzejmie informujemy że trwają prace techniczne na stacji Kanał Gliwicki Ujazd ul. Chrobrego.

Komunikat

Uprzejmie informujemy że trwają prace techniczne na stacji Odra Osinów.

Włączenie stacji

Uruchomiono prezentację wyników pomiarów ze stacji Chałupki przez nowego właściciela stacji.

Właścicielem stacji jest Instytut Rybactwa Śródlądowego (był Instytut Ochrony Środowiska).

Nowa stacja

Uruchomiono prezentację wyników pomiarów ze stacji Kanał Gliwicki - Port Koźle. Właścicielem stacji jest Instytut Rybactwa Śródlądowego.

Komunikat

Prace serwisowe na stacjach: Odra Połęcko, Odra Ścinawa, oraz Kostrzyn na Odrą zostały zakończone.

Komunikat

Uprzejmie informujemy że trwają prace techniczne na stacjach: Odra Połęcko, Odra Ścinawa, Kostrzyn na Odrą.

Komunikat

Stacja Krapkowice GIOŚ została zarchiwizowana. Stacja Krapkowice IRS-PIB została uruchomiona.

Komunikat

Prace serwisowe na stacji Krapkowice zostały zakończone.

Komunikat

Ze względu na trwające prace serwisowe aktualne pomiary ze stacji Krapkowice nie są dostępne.

Komunikat

Stacje pomiarowe Kędzierzyn-Koźle - Kanał Kędzierzyński, Śluza Opole oraz Jaz Zwanowice zostały wyłączone w dniu 17.04.2024r.

Stacja pomiarowa Śluza Krępna została wyłączona w dniu 18.04.2024r.

Komunikat

Zostały dodane dwa automatyczne punkty pomiarowe na rzece Wiśle: Stopień wodny Dwory, Śluza Przewóz.

Komunikat

Stacja Krapkowice włączona.

Komunikat

Stacja Krapkowice wyłączona na okres zimowy.

Przypominamy, że dane GIOŚ z monitoringu interwencyjnego Odry przeprowadzanego manualnie znajdują się na stronie https://gov.pl/odra.

Komunikat

Stacja Chałupki wyłączona na okres zimowy.

Prace serwisowe

Ze względu na planowane przerwy zasilania w dniu 2023.09.27 i 2023.09.29 w godzinach 07:00-14:00 nie będą dostępne dane pomiarowe dla stanowiska pomiarowego w lokalizacji Racibórz.

Prace serwisowe

Ze względu na wymagane prace serwisowe została wyłączona do odwołania prezentacja wyników dla stanowiska pomiarowego w lokalizacji Malczyce.

Komunikat

Ze względu na wymagane prace serwisowe została wyłączona prezentacja wyników pomiaru przewodności dla stanowiska pomiarowego w lokalizacji Malczyce.

Komunikat

W dniach 12-13.08.2023 doszło do zakłóceń działania aparatury kontrolno-pomiarowej zainstalowanej w lokalizacji Zbiornik Racibórz Dolny. W tym okresie nie były publikowane wyniki pomiarów przewodności właściwej, temperatury oraz odczynu pH. Opublikowane w tym okresie wyniki pomiarów tlenu rozpuszczonego są niepoprawne.

W dniu 14.08.2023 o godzinie 11 przywrócono poprawność działania stacji pomiarowej.

Komunikat

Ze względu na wymagane prace serwisowe została wyłączona prezentacja wyników dla stanowiska pomiarowego w lokalizacji Krapkowice.

Komunikat

Ze względu na wymagane prace serwisowe została wyłączona prezentacja wyników tlenu rozpuszczonego dla stanowiska pomiarowego w lokalizacji Krapkowice.

Komunikat

W związku z prognozowanym znacznym podniesieniem poziomu wody w lokalizacji Chałupki funkcjonowanie stacji pomiarowej w tym punkcie zostaje zawieszone.

Prace serwisowe

Ze względu na wymagane prace serwisowe została wyłączona prezentacja wyników Tlenu Rozpuszczonego dla stanowiska pomiarowego w lokalizacji Chałupki.

Ze względu na wymagane prace serwisowe została wyłączona do odwołania prezentacja wyników dla stanowiska pomiarowego w lokalizacji Ujazd.

Awaria sondy

Z powodu awarii sondy na stacji pomiarowej w lokalizacji Stopień Wodny Malczyce, bierzące dane dotyczące tlenu rozpuszczonego są niedostępne.

Prace serwisowe

Do czasu zakończenia prac serwisowych dane ze stacji pomiarowej w lokalizacji Chałupki nie będą aktualizowane.

Nowa stacja

Uruchomiono prezentację wyników pomiarów ze stacji Widuchowa. Właścicielem stacji jest Instytut Rybactwa Śródlądowego.

Monitoring automatyczny Odry - pilotaż

Zgodnie z ustaleniami Ministerstwa Klimatu i Środowiska z Głównym Inspektoratem Ochrony Środowiska, Instytutem Ochrony Środowiska – PIB oraz Instytut Rybactwa Śródlądowego PIB, 31 marca 2023 roku uruchomiony został pilotażowo ciągły monitoring rzeki Odry. Po zakończeniu testów systemu, dane pomiarowe są upublicznione od 30 maja 2023 roku.

Obecnie zakończył się pierwszy etap kalibracji 24 godzinnego monitoringu Odry. Jest to system pilotażowy, gdzie testowane są różnego typu sondy – zarówno pływające jak i kotwiczone na urządzeniach hydrotechnicznych - dla wyboru optymalnego rozwiązania. System jest nadal kalibrowany i rozbudowywany. Pomiary z użyciem sond automatycznych mają swoją specyfikę. Okresowo mogą występować zakłócenia w pracy czujników. Dlatego też jest to system uzupełniający, który dodatkowo wspomaga monitoring stały prowadzony przez Centralne Laboratorium Badawcze GIOŚ w 27 punktach pomiarowo-kontrolnych na Odrze i jej starorzeczach oraz w Kanale Gliwickim.

System 24 godzinnego monitoringu będzie podlegał ciągłemu rozwojowi o nowe punkty pomiarowe, które będą lokalizowane zarówno na rzece Odrze, jak i na innych głównych polskich rzekach. Badania prowadzone są przy użyciu automatycznych sond pomiarowych i odbywają się w dziewięciu reprezentatywnych miejscach na rzece.

Zamontowane urządzenia wykonują ciągłe pomiary parametrów fizyko-chemicznych wody Odry w zakresie takich parametrów jak: temperatura wody, tlen rozpuszczony, przewodność, odczyn pH. Wyniki przeprowadzanych pomiarów przesyłane są online i prezentowane w odstępach 1-godzinnych na przygotowanym przez GIOŚ portalu.

Odra najlepiej przebadaną rzeką w Europie

Po sytuacji związanej ze śnięciem ryb w Odrze w ubiegłym roku, na polecenie Ministra Klimatu i Środowiska, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska przedstawił propozycję nowych wytycznych w metodyce badania wód powierzchniowych oraz opracował procedurę monitoringu glonu Prymnesium parvum czyli tzw. złotej algi. Obecnie podstawowym działaniem Inspekcji Ochrony Środowiska, oprócz regularnie prowadzonego monitoringu wód w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska, jest pobieranie próbek wody w 27 punktach pomiarowych w ramach monitoringu interwencyjnego oraz badanie fitoplanktonu w kierunku potwierdzania obecności i liczebności złotej algi w rzece Odrze.

Wprowadzona przez służby metodyka badań rzeki Odry wykracza znacząco poza obowiązki wynikające z dyrektyw unijnych, co powoduje, że wody Odry są najlepiej przebadanymi śródlądowymi wodami płynącymi w Europie zarówno pod kątem parametrów fizyko-chemicznych, jak i w zakresie obecności złotej algi.

Zweryfikowane dane z monitoringu interwencyjnego Odry znajdują się w zakładce Badania Odry na portalu: https://gov.pl/odra